Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerho ry

Syrjämäenpolku 30

60100 SEINÄJOKI

 

 

KERHON SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerho ry ja kotipaikka Seinäjoki.

Yhdistys on perustettu 16.6.1957 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä KERHO.

Kerho on suomenkielinen.

Kerho on Suomen Ajokoirajärjestön ja Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirin jäsen.

 

2. Tarkoitus

1. on edistää puhdasrotuisten ajokoirien kasvatusta, (SAJ:n rodut)

2. on toimia ajokoiria harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirin alueella,

3. on toimeenpanna kokeita ja näyttelyitä,

4. hallita ja ylläpitää omaa kiinteistöä sekä oman käytön salliessa luovuttaa sitä käyttöön vastiketta vastaan ulkopuolisille,

5. on kouluttaa tarpeellinen määrä palkintotuomareita ja muita toimihenkilöitä,

6. on toimia erilaisissa tapahtumissa järjestyksen ylläpitoon ja niihin liittyvissä tehtävissä.

 

3. Jäsenet

Kerhon jäseneksi voi päästä pääsääntöisesti kerhon toiminta-alueella asuvat henkilöt..

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta kerhon johtokunta.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä kerhon vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö. joka on erittäin huomattavasti edistänyt kerhon toimintaa.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos

1. jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai

2. toimii kerhon tarkoitusperien vastaisesti tai

3. muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut  kerhoa tai

4. ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

 

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus yhden (1) kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan vedota kerhon seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti kerhon johtokunnalle. Ellei vetoomusta esitetä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun kerhon kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta sada mitään kerhon kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6. Johtokunta

Kerhon asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja

12 muuta varsinaista jäsentä.

Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Johtokuntaan kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 12 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, kerhon johtokunta valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

 

Johtokunta voi myös tarvittaessa päättää toimikunnista jonkun erityisen asian tai toiminnan valmistelemiseksi tai hoitamiseksi, ja määrä sille puheenjohtajan kerhon johtokunnasta, sekä riittävän määrän jäseniä, jotka puheenjohtajaksi määrätty kutsuu. (Esim. naistoimikunta, mökkitoimikunta, kilpailutoimikunta.)

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kerhon, sen johtokunnan ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon johtokunnan kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri, toimikunnassa puheenjohtaja. Toimikunta esittelee työnsä tulokset johtokunnan kokouksessa ja luovuttaa pöytäkirjansa kerhon sihteerille.

 

Johtokunnan tehtävä on:

 • toimia kerhon ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että kerhon tarkoitusten ja tavoitteiden mukaiset suunnitelmat toteutetaan,

 • olla vastuussa kerhon toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti,

 • suunnitella ja kehittää kerhon kokonaistoimintaa sekä johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusten ja tavoitteiden mukaisesti,

 • kutsua kerhon vuosikokous koolle päättämään kokoukselle kuuluvista asioista,

 • vastata kerhon vuosi- ja ylimääräisen kokouksen antamista velvoitteista,

 • vastata kerhon ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta,

 • hoitaa kerhon tiedotustoimintaa puheenjohtajan johdolla,

 • vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden kerholle antamista velvoitteista,

 • nimetä edustajat Suomen Ajokoirajärjestön ja Etelä-Pohjanmaan Kennelpirin kokouksiin,

 • pitää kerhon jäsenluetteloa,

 • hoitaa huolellisesti kerhon taloutta ja omaisuutta,

 • hyväksyä ja erottaa kerhon jäsenet,

 • valita ja tarvittaessa erottaa kerhon toimihenkilöt,

 • päättää kerhon ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisetä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista ylemmille organisaatiotasoille,

 • ryhtyä kaikkiin muihin toimenpiteisiin, joita kerhon etu vaatii.

7. Kerhon nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittaa kerhon puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Kerhon tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä vuosikertomus toiminnantarkastajille helmikuun 15.päivään mennessä. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle helmikuun loppuun mennessä.

9. Kerhon kokoukset

Kerhon kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kerhon kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Henkilövaltakirjalla ei voi äänestää.

 

10. Kerhon kokousten koollekutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän ( 7 ) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kerhon kotisivuilla tai sähköpostitse.

 

11. Vuosikokous

Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus, mahdolliset huomionosoitukset

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan kerhon puheenjohtaja ja johtokunnan muut erovuosoiset (6) jäsenet kahdeksi vuodeksi

9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa toistaiseksi

10. käsitellään mahdolliset kerhosta erottamistapaukset, milloin kerhon jäsen on sääntöjen 4 §:n mukaan saattanut erottamisen kerhon kokouksen ratkaistavaksi

11. käsitellään muut johtokunnan tai kerhon jäsenten johtokunnalle vähintään kolme(3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

12. päätetään Suomen Ajokoirajärjestölle ja Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirille tehtävistä esityksistä

13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14. keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

15. Jaetaan edellisen kauden palkinnot toiminnasta.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kerhon kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous. Päätös tulee voimaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin kerhon toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen